AOL Web Search

 1. About 500,000,000 search results
 1. Web results:
 2. Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính: Vốn hóa lãi vay vào ...

  • Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính: Vốn hóa lãi vay vào ...

   Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính: Vốn hóa lãi vay vào ...

   29 minutes ago

   Tóm lại, theo VAS 16 và Thông tư 200/2014/TT-BTC, việc vốn hóa chi phí đi vay cần lưu ý một số vấn đề chủ yếu sau: - Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang (trên 12 tháng) được vốn hóa, tính vào giá trị của tài sản đó.

 3. Thời điểm vốn hóa chi phí lãi vay - Tư Vấn Thuế Online

  • Thời điểm vốn hóa chi phí lãi vay - Tư Vấn Thuế Online

   Thời điểm vốn hóa chi phí lãi vay - Tư Vấn Thuế Online

   36 minutes ago

   Sau khi xác định các chi phí lãi vay được phép vốn hóa, việc quan trọng cần xác định thời điểm bắt đầu vốn hóa chi phí này và việc vốn hóa trường hợp nào bị tạm dừng hoặc chấm dứt? Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về vấn đề này.

 4. Cách hạch toán Tài khoản 341 –Vay và nợ thuê tài chính ...

  • Cách hạch toán Tài khoản 341 –Vay và nợ thuê tài chính ...

   Cách hạch toán Tài khoản 341 –Vay và nợ thuê tài chính ...

   16 minutes ago

   Nợ TK 635 – Chi phí tài chính ( lãi vay tính vào chi phí) Nợ các TK 627, 241 (nếu lãi vay được vốn hóa) Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411). 3.1.7. Khi trả nợ vay bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng tiền thu nợ của khách hàng, ghi: Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411)

 5. Vốn hóa lãi vay vào tài sản cố định như thế nào?

  • Vốn hóa lãi vay vào tài sản cố định như thế nào?

   Vốn hóa lãi vay vào tài sản cố định như thế nào?

   19 minutes ago

   2. Vốn hóa lãi vay như thế nào? Thông tư 200/2014/TT-BTC cho phép vốn hóa lãi vay vào giá trị tài sản ngay cả khi TSCĐ có thời gian xây dựng dưới 12 tháng (VAS.16 quy định tài sản dở dang được vốn hóa khi có thời gian xây dựng, sản xuất trên 12 tháng).

 6. Hướng dẫn về tài khoản 335 - Chi phí phải trả theo Thông ...

  • Hướng dẫn về tài khoản 335 - Chi phí phải trả theo Thông ...

   Hướng dẫn về tài khoản 335 - Chi phí phải trả theo Thông ...

   25 minutes ago

   Hướng dẫn về tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo Thông tư 200. ... Việc xác định chi phí lãi vay được vốn hóa phải tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Việc vốn hóa lãi vay trong một số trường hợp cụ thể như sau:

 7. Tài khoản 335 – Chi phí phải trả thông tư 200 - Hệ thống ...

 8. Hướng dẫn về tài khoản 242 - Chi phí trả trước theo thông ...

 9. Cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200

  • Cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200

   Cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200

   48 minutes ago

   14-10-2017 · Cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 – Hướng dẫn các phương pháp định khoản ngoại tệ theo TT 200 chi tiết. ... (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) ... Doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.

 10. Chi phí lãi vay có được tính là chi phí hợp lý? - Học kế ...

  • Chi phí lãi vay có được tính là chi phí hợp lý? - Học kế ...

   Chi phí lãi vay có được tính là chi phí hợp lý? - Học kế ...

   35 minutes ago

   1-11-2016 · ==> Do vậy, muốn chi phí lãi vay được tính là chi phí hợp lý khi tính Thuế TNDN thì khoản vay đó phải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích của khoản vay được thể hiện trên hợp đồng vay vốn và phương án vay vốn. 3.

 11. Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị - Tư ...

  • Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị - Tư ...

   Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị - Tư ...

   59 minutes ago

   0.0 00 Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14494/BTC-QLKT trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về vấn đề hướng dẫn vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết […]

 12. Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành thông tư 200 - Hệ ...

  • Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành thông tư 200 - Hệ ...

   Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành thông tư 200 - Hệ ...

   53 minutes ago

   Tài khoản này cũng dùng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hóa theo từng kỳ.

 13. Vay vốn của cá nhân, tiền lãi vay có được tính vào chi phí ...

  • Vay vốn của cá nhân, tiền lãi vay có được tính vào chi phí ...

   Vay vốn của cá nhân, tiền lãi vay có được tính vào chi phí ...

   35 minutes ago

   Công ty đã góp đủ vốn, không có tài sản để thế chấp vay Ngân hàng phải vay vốn cá nhân trong doanh nghiệp (không phải là tổ chức tín dụng) thì chi phí lãi vay vẫn có thể được tính vào chi phia hợp lệ nếu tuân thủ các quy định về thuế hiện hành.

 14. Vốn hóa lãi vay vào TSCĐ như thế nào?

  • Vốn hóa lãi vay vào TSCĐ như thế nào?

   Vốn hóa lãi vay vào TSCĐ như thế nào?

   48 minutes ago

   Khoản lãi vay là một chi phí thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Thực tế, vốn hóa lãi đi vay được một số doanh nghiệp “vận dụng” để điều tiết lãi/ lỗ: tìm cách duy trì vốn hóa để (treo chi phí) nhằm giảm thua lỗ, hoặc đưa thẳng lãi ...

 15. 335. Chi phí phải trả - THÔNG TƯ 200 - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ...

  • 335. Chi phí phải trả - THÔNG TƯ 200 - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ...

   335. Chi phí phải trả - THÔNG TƯ 200 - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ...

   39 minutes ago

   Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lãi vay tính vào chi phí tài chính) Có TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ). Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái ...

 16. 242. Chi phí trả trước - THÔNG TƯ 200 - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ...

 17. Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014, Hướng dẫn Chế ...

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014, Hướng dẫn Chế ...

   Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014, Hướng dẫn Chế ...

   51 minutes ago

   2. Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với thông tư 200/2014/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại theo quy định của thông tư. Xem thêm bài viết: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014.